เทคนิคง่ายๆ ช่วยให้ธุรกิจคุณก้าวสู่ความสำเร็จ

เป็นที่ทราบกันดีว่าการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยหลายปัจจัย เช่น ความรู้ ความชำนาญในธุรกิจที่ทำ กลยุทธ์และการวางแผนงานที่ดี ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจก้าวผ่านอุปสรรคและปัญหาได้ รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเพื่อให้เกิดความภักดีต่อแบรนด์ในระยะยาว จึงทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้อย่างมั่นคงในโลกของการแข่งขัน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลายท่านคงเคยได้ยินเกี่ยวกับระบบ CRM (Customer Relationship Management) หรือ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ กันพอสมควร ระบบ CRM เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้และอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในองค์กร เพื่อจัดการกระบวนการต่างๆ ภายใน ช่วยให้เกิดการบริการที่เหมาะสม สอดคล้องและตรงตามความต้องการของลูกค้าในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทั้งยังช่วยในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์ ปรับปรุง และพัฒนาสินค้าและบริการ ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและพึงพอใจอย่างสูงสุด ก่อให้เกิดความภักดีต่อแบรนด์ เป็นการขยายโอกาสในการทำกำไรในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยนำพาธุรกิจของท่านให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน

CRM กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

CRM ต่อการขาย (Sales)

ความสามารถอันไร้ขีดจำกัดของระบบ CRM ต่องานขายครอบคลุมทุกกระบวนการของงานขาย เริ่มตั้งแต่การบันทึกข้อมูลลูกค้า การคัดกรองข้อมูลลูกค้า การเช็คสต็อก การรับคำสั่งซื้อ ไปจนถึงการชำระเงิน ซึ่งข้อมูลของลูกค้าที่ถูกบันทึกไว้ในระบบมีประโยชน์ในการนำเสนอสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละท่าน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์และสร้างแผนการขาย ช่วยให้การทำงานสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขายตรวจสอบการทำงานของพนักงานขายได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว เพราะมีฟังก์ชั่นเรียกดูรายงานของพนักงานขายแต่ละคน เช่น กิจกรรมของพนักงานขายในแต่ละสัปดาห์ แผนการขาย สถานะของลูกค้าแต่ละราย เป็นต้น

CRM ต่อการบริการ (Services)

CRM เป็นเครื่องมือที่ใช้ติดตามและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า โดยระบบจะเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน ทำให้พนักงานผู้ให้บริการสามารถเรียกดูข้อมูลของลูกค้าได้รวดเร็วและครบถ้วน สามารถมอบบริการแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง และรวดเร็ว ทั้งนี้ข้อมูลของลูกค้ายังช่วยให้ทราบความคิดเห็นต่อสินค้าและบริการ เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนา และยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ CRM ยังสนับสนุนการบริการหลังการขาย เช่น การถาม-ตอบปัญหาต่างๆ กับลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ รวมถึงช่วยในการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้น

CRM ต่อการตลาด (Marketing)

ระบบ CRM ช่วยในการบริหารและวางแผนการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการหาช่องทางและแนวทางในการเลือกสื่อโฆษณาที่เหมาะสม เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงที่สุดและคุ้มค่าที่สุด นอกจากนี้ ยังสามารถจัดเก็บข้อมูลโปรโมชั่น รายละเอียดของสินค้าและบริการ เพื่อส่งไปยังลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ครั้งละมากๆ ช่วยอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลา อีกทั้งยังนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ต่อได้ว่าโปรโมชั่นใดประสบผลสำเร็จและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ช่องทางที่ตรงจุดและได้ผลที่สุด เป็นการประหยัดต้นทุนในระยะยาว

นอกจากระบบ CRM จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าแล้ว ปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้แผนกลยุทธ์ประสบความสำเร็จอีกประการหนึ่งก็คือ ความร่วมมือของทุกคนและทุกฝ่ายภายในองค์กร ไม่ว่าธุรกิจคุณจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก สิ่งเหล่านี้คือรากฐานสำคัญสู่ความสำเร็จ ซึ่งจะช่วยนำพาธุรกิจของท่านให้ยืนหยัดและเติบโตได้อย่างมั่นคงท่ามกลางสมรภูมิการแข่งขัน